مدرسه‌ی تحلیل آماری میدان‌های کیهانی

مدرسه‌ی تحلیل آماری میدان‌های کیهانی (مجازی) (۲۱، ۲۲و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰)   اطلاعات مدرسه تاریخ‌های مهم مدرسان برنامه‌ی مدرسه راهنمای جلسه‌ی عملی کارگاه اسلاید و ویدئوی سخنرانی‌ها اطلاعات مرتبط ثبت‌نام