مدرسان بخش مدرسه

 • علی‌اکبر ابوالحسنی، دانشگاه صنعتی شریف
 • شانت باغرام، دانشگاه صنعتی شریف
 • نیما خسروی، دانشگاه شهید بهشتی
 • مرضیه فرهنگ، دانشگاه شهید بهشتی
 • سید محمدصادق موحد، دانشگاه شهید بهشتی
 • مهدیار نوربالا، دانشگاه تهران

مدرسان بخش کارگاه

 • مهدی یوسف‌زاده، دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
 • محمدحسین جلالی‌کنفی، دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
 • پویان گودرزی، دانش‌آموخته دورۀ کارشناسی‌ارشد فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
 • سعید انصاری‌فرد، دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
 • بهروز عسکری، دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی