ثبت‌نام کارگاه

فرم زیر درخواست اولیه‌ی شرکت در کارگاه تحلیل داده‌ها مبتنی بر توپولوژی است. به دلیل محدودیت ظرفیت، پس از بررسی سوابق علمی متقاضیان توسط کمیته‌ی برگزاری، به پذیرفته‌شدگان نهایی برای تکمیل ثبت‌نام خود اطلاع رسانی خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام در کارگاه به‌پایان رسیده است.