آشکارسازی امواج گرانشی تصادفی با آرایه‌ی زمان‌سنجی تپ‌اخترها و به کمک یادگیری ماشین

پویان گودرزی

گروه کیهان‌شناسی محاسباتی،

دانشگاه شهید بهشتی

ویدئوی ضبط‌شده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *