🔹 تشخیص سیاه‌چاله‌های نخستین به کمک امواج گرانشی

🔹علی صالحی
دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

📆 یک‌شنبه، ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۰

🔗 لینک محل برگزاری (https://meet.google.com/vfc-mtiw-osd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *