برنامه‌ی مدرسه

برنامه‌ی زیر نسخه‌ی اولیه بوده و ممکن است تا زمان برگزاری کارگاه اندکی تغییر کند.

نسخه دوم برنامه کارگاه.

نسخه نهایی.