نشست۷۸: حل تحلیلی مساله تراوش و بیان رابطه‌ی پارامتر نظم و پارامتر نهان

نشست۷۸: حل تحلیلی مساله تراوش و بیان رابطه‌ی پارامتر نظم و پارامتر نهان

حل تحلیلی مساله تراوش و بیان رابطه‌ی پارامتر نظم و پارامتر نهان

علی حقیقت‌گو

دانشگاه شهید بهشتی

۵ مردادماه ۱۳۹۹

ویدئوی سخنرانی

Leave a Reply